โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

การสร้างเรื่องราวจากกิจกรรมศิลปะ (The Story Construction from Art Activities)

วันที่ 02 ต.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 630
       การสร้างเรื่องราวจากกิจกรรมศิลปะ (The Story Construction from Art Activities) หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความคิดอย่างอิสระโดยการสนทนาซักถาม และเล่าเรื่องจากสิ่งที่พบเห็น หรือประสบการณ์เดิมที่หลากหลาย จากนั้นจะนำเรื่องที่เล่ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะทางภาษา กระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง ได้แก่ การวาดภาพ การระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ การประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
การสร้างเรื่องราวจากกิจกรรมศิลปะมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร?
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมทางภาษาที่เด็กได้เล่า ได้สนทนาจากประสบการณ์เดิมที่เด็กได้พบเห็น และนำไปสู่การนำเรื่องที่เล่ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะ จะทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความหมาย และทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวรได้
-ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาจากการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้พูด สนทนา เล่าเรื่อง และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครู ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเชื่อมั่นในการพูด จึงเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กอีกทางหนึ่งด้วย
-ช่วยฝึกให้เด็กมีมารยาทในการใช้ภาษา การพูดสนทนา และการเล่าเรื่อง เป็นการใช้ภาษาสื่อสารเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ อื่นเข้าใจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาที่มีความเหมาะสม เช่น การพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสม การฝึกเป็นนักฟังที่ดี การใช้ถ้อยคำที่สุภาพ การมีมารยาทในการพูด เป็นต้น
-ส่งเสริมทักษะทางภาษาทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆ กัน ทำให้การเรียนรู้ภาษาของเด็กมีความสนุกสนาน และตอบสนองต่อธรรมชาติในการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการสร้างเรื่องราวจากศิลปะ จึงเห็นได้ว่าศิลปะกับภาษามีความสัมพันธ์กัน การแสดงออกทางภาษาของเด็กเป็นการถ่ายทอดออกมาด้วยผลงานศิลปะต่างๆ ตามความสนใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้กฎเกณฑ์ของการใช้ภาษา เช่น การเลือกใช้คำ การแต่งประโยค การเลือกใช้คำนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของภาษา
-ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของการใช้ภาษาของเด็ก การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูด สนทนาเล่าเรื่องจากประสบการณ์ หรือสิ่งที่เด็กได้พบเห็น เด็กในแต่ละพื้นที่อาจใช้ภาษาถิ่นแตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งเด็กอาจใช้ภาษาท้องถิ่นในการเล่าเรื่อง ซึ่งครูจะสามารถสอนให้เด็กแก้ไข และพัฒนาเด็กให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ครูควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ทำให้เด็กรู้สึกผิด หรือลดความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาของเด็ก
-ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานทั้งผู้เล่าและผู้ฟัง และยังช่วยให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อีกด้วย
-ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของเด็กให้ขยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการสร้างเรื่อง ราวทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากเรื่องราวที่เพื่อนเล่า ซึ่งบางครั้งสิ่งนั้นอาจเป็นเรื่องที่เด็กไม่เคยรู้มาก่อน การได้ฟังคนอื่นเล่าประสบการณ์ใหม่ๆ จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้กว้างขวางมากขึ้นด้วย

ผู้เขียน: ดร. นิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง