โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

การสอนภาษาแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 04 ก.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 1192

การสอนภาษาแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย


เด็กปฐมวัยใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเมื่อเขาได้ทำกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล กระบวนการทางสังคมทำให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเป็นภาษาพูดและการแสดงผลงานทางความคิดด้วยการวาดภาพ รับรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆ จากการฟังและการอ่าน เด็กมีความพร้อมและความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาตามระดับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมายจากประสบการณ์ตรงและการเลียนแบบ เด็กใช้ภาษาโดยการพูดได้อย่างมหัศจรรย์ เรียนภาษาโดยวิธีธรรมชาติ นอกจากนี้เด็กเรียนรู้ภาษาจากกิจวัตรประจำวัน เช่น การสนทนา การเล่น ฟังนิทาน ร้องเพลง อ่านหนังสือต่างๆ อธิบายหรือตอบสิ่งที่เด็กพบปะ เด็กเรียนรู้ภาษาจากครอบครัวอย่างเป็นธรรมชาติ มิได้เป็นการจงใจสอนภาษาเป็นทางการ เด็กจะไม่รู้สึกว่าเป็นความยากลำบากที่จะเรียนรู้ภาษา เด็กใช้ภาษาอย่างมีจุดมุ่งหมายเช่นบอกความต้องการ ออกคำสั่ง แสดงอารมณ์ แสวงหาความรู้โดยการถามและนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง เด็กชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมเป็นเล่มๆ ทั้งเรื่อง ควรมีหนังสือวรรณกรรมเด็กให้สามารถเลือกอ่านได้ และได้อ่านอยู่เสมอ เด็กสามารถคิดแบบการเขียนของตนเองขึ้น ดังนั้นครูปฐมวัยควรบูรณาการการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กให้กลมกลืนไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ทุกเรื่อง
 
การสอนภาษาแบบองค์รวม(Whole Language Approach) หมายถึงการจัดสภาพการณ์ให้เด็กเรียนรู้การสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์และมีความหมายด้วยสถานการณ์จริง และเรียนรู้การใช้ภาษาเป็นองค์รวมโดยไม่แยกกิจกรรมการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังออกจากกัน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้การอ่านจากผลงานการเขียน เรียนรู้การเขียนจากการอ่าน เรียนรู้ภาษาจากสภาพแวดล้อม วรรณกรรมและการเลียนแบบ กระตุ้นให้เด็กแสดงการสื่อสารผ่านกระบวนการคิดตลอดเวลาและใช้ภาษาจากแรงจูงใจภายในไม่ใช่การบังคับ ส่งเสริมให้เด็กกล้าพูด กล้าอ่าน และกล้าเขียนโดยไม่กล้วผิด
 
การสอนภาษาแบบองค์รวมส่งผลให้เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยความรวดเร็ว คล่องแคล่ว ใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญและสามารถอ่านด้วยความเข้าใจ เป็นพัฒนาการคิด และภาษา ของเด็กในบริบททางสังคมวัฒนธรรม การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กตลอดจนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติและเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย แนวคิดนี้ทำให้มีการปรับเปลี่ยนการสอนภาษาที่ส่งผลให้เด็กมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้นเพราะสิ่งที่เรียนมีความหมายและไม่เกิดความรู้สึกว่าการเรียนภาษาเป็นเรื่องยากลำบาก การส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง เป็นประจำจะสามารถอ่านหนังสือออกก่อนเข้าเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่ง โดยเด็กอ่านออกด้วยตนเอง ไม่ใช่การสอนอย่างจงใจของพ่อแม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.e-child-edu.com/youthcenter/content/articles/teaching-languages-for-child.html
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง