โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฏิทินโรงเรียน

วันที่ 01 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 3554

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2561
 

                                               เดือนพฤศจิกายน


                       2 พ.ย.     หยุดเรียนโอกาสเสกสุสานประจำปี

                      10 พ.ย.     วันครอบครัวครูรักกางเขน
        
                      15 พ.ย.     โรงเรียนรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัล

                                       โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ครั้งที่ 2

                       22 พ.ย.     กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
            

                       23 พ.ย.     กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561


                             

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2556) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 เดือนพฤศจิกายน 2 พ.ย. หยุดเรียนโอกาสเสกสุสานประจำปี 10 พ.ย. วันครอบครัวครูรักกางเขน 15 พ.ย. โรงเรียนรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ครั้งที่ 2 22 พ.ย. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 23 พ.ย. กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561