โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฏิทินโรงเรียน

วันที่ 03 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 4466

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2562
 

                                               เดือนกันยายน - ตุลาคม

        

              5 ก.ย. 62          พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเกิดแม่พระ

            14 ก.ย. 62          พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

            27 ก.ย. 62          สอบ Thambrit ทุกระดับชั้น
                 
           3-4 ต.ค. 62          สอบอ่านภาษาไทย 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
                           
           7-8 ต.ค. 62          ประเมินพัฒนาการครั้งที่ 2 /2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

    

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 เดือนกันยายน - ตุลาคม 5 ก.ย. 62 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเกิดแม่พระ 14 ก.ย. 62 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองเทิดทูนไม้กางเขน 27 ก.ย. 62 สอบ Thambrit ทุกระดับชั้น 3-4 ต.ค. 62 สอบอ่านภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 7-8 ต.ค. 62 ประเมินพัฒนาการครั้งที่ 2 /2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3