โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฏิทินโรงเรียน

วันที่ 08 พ.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 5322

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2563
 

                                        เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

        

18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 63         เรียนผ่านโปรแกรม google classroom            
                 
                 1 ก.ค. 63        
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
                 6 ก.ค. 63         หยุดเรียน วันเข้าพรรษา
                 7 ก.ค. 63          เริ่มเรียนพิเศษเย็น
                 10 ก.ค. 63        พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563
                 16 ก.ค. 63         กิจกรรมไหว้ครู
                28 ก.ค. 63          หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ     

                พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ระดับก่อนประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2560) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 63 เรียนผ่านโปรแกรม google classroom 1 ก.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 6 ก.ค. 63 หยุดเรียน วันเข้าพรรษา 7 ก.ค. 63 เริ่มเรียนพิเศษเย็น 10 ก.ค. 63 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 16 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู 28 ก.ค. 63 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 **** มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคาร SANCTA MARIA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 039-312569 ถ้าไม่มีการติดต่อใดๆ ทั้งสิ้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ **คำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 ที่มีรายชื่อติดสำรอง ผู้ปกครอง ไม่ต้องมามอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม โรงเรียนจะพิจารณาและติดต่อกลับไปในภายหลังค่ะ****ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสัมภาษณ์นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3