โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฏิทินโรงเรียน

วันที่ 04 มี.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 3941

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2562
 

                                               เดือนมีนาคม - พฤษภาคม


                      18 มี.ค. 62          ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

            19 มี.ค.-12 เม.ย. 62      เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

                      12 เม.ย. 62         ขายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562

                      14 พ.ค. 62          ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
      
                
                      15 พ.ค. 62          เปิดเรียนภาคเรียนที่ 
1/2562

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 18 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 19 มี.ค.-12 เม.ย. 62 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 12 เม.ย. 62 ขายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 62 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 15 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศผลการทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์ของนักเรียน *** ระดับชั้นอนุบาล**** ที่จะได้ศึกษาในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 **** ขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านมามอบตัวในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ที่อาคาร Santa Maria หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ให้ติดต่อกับโรงเรียนที่เบอร์ 039-312569 ถ้าท่านไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นกับโรงเรียน ๆ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์<<<< โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ดูบุตรหลานของท่าน <<<<<