โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฏิทินโรงเรียน

วันที่ 10 พ.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 4143

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2562
 

                                               เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน


                      14 พ.ค. 62         เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

                      17 พ.ค. 62         ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งโอกาสวันวิสาขบูชา

                      20 พ.ค. 62         หยุดชดเชย วันวิสาขบูชา

                      21 พ.ค. 62         เริ่มเรียนพิเศษเย็นทุกระดับชั้น
      
                
                      24 พ.ค. 62         พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 
2562

                  10-12 มิ.ย. 62         กิจกรรมระลึกถึงพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต

                       20 มิ.ย. 62         พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 14 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 17 พ.ค. 62 ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งโอกาสวันวิสาขบูชา 20 พ.ค. 62 หยุดชดเชย วันวิสาขบูชา 21 พ.ค. 62 เริ่มเรียนพิเศษเย็นทุกระดับชั้น 24 พ.ค. 62 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 10-12 มิ.ย. 62 กิจกรรมระลึกถึงพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต 20 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์ของนักเรียน *** ระดับชั้นอนุบาล**** ที่จะได้ศึกษาในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 **** ขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านมามอบตัวในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ที่อาคาร Santa Maria หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ให้ติดต่อกับโรงเรียนที่เบอร์ 039-312569 ถ้าท่านไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นกับโรงเรียน ๆ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์<<<< โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ดูบุตรหลานของท่าน <<<<<