โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฏิทินโรงเรียน

วันที่ 03 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 4312

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2562
 

                                               เดือนสิงหาคม

        

    22 ก.ค. - 16 ส.ค. 62         การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ

                                            Project Approach

               6 - 8 ส.ค. 62         เตรียมจิตใจระลึกถึงพระคุณแม่ โอกาสวันแม่

                    9 ส.ค. 62         พิธีถวายพระพรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                                           สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


                  12 ส.ค. 62         หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

                                           พระบรมราชินีนาถ
รัชกาลที่ 10

           27 - 30 ส.ค. 62        งานสัปดาห์วิชาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -               

                                           ประถมศึกษาปีที่ 2

    

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 เดือนสิงหาคม 22 ก.ค. - 16 ส.ค. 62 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach 6 - 8 ส.ค. 62 เตรียมจิตใจระลึกถึงพระคุณแม่ โอกาสวันแม่ 9 ส.ค. 62 พิธีถวายพระพรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 ส.ค. 62 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่ 10 27 - 30 ส.ค. 62 งานสัปดาห์วิชาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2