โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 03 ม.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 12138
         โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

        เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 
 
                             
                                                                                           การรับนักเรียน                                                                              
                                                             - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ
                                                             - รับนักเรียนชาย - หญิง
                                                             - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                            - ชั้นอนุบาล 1     อายุ  3  ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559)
                                                                            - ชั้นอนุบาล 2     อายุ  4  ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558)
                                                                            - ชั้นอนุบาล 3     อายุ  5  ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557)
                                                                              

                                                                                            หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร

                                                              - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา   จำนวน  1  ชุด
                                                              - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน)   อย่างละ 1  ชุด
                                                              - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 
(บิดา,มารดา)   อย่างละ 1  ชุด
                                                              - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี   อย่างละ 1  ชุด
                                                              - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน  2  ใบ
                                                              - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน
                                                                 ระดับชั้นอนุบาล 1)
           
                                                              - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต 
                                                                การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด


  
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต ***

*** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) ***

 
 เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 14 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 17 พ.ค. 62 ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งโอกาสวันวิสาขบูชา 20 พ.ค. 62 หยุดชดเชย วันวิสาขบูชา 21 พ.ค. 62 เริ่มเรียนพิเศษเย็นทุกระดับชั้น 24 พ.ค. 62 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 10-12 มิ.ย. 62 กิจกรรมระลึกถึงพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต 20 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์ของนักเรียน *** ระดับชั้นอนุบาล**** ที่จะได้ศึกษาในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 **** ขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านมามอบตัวในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ที่อาคาร Santa Maria หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้ให้ติดต่อกับโรงเรียนที่เบอร์ 039-312569 ถ้าท่านไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นกับโรงเรียน ๆ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์<<<< โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้ดูบุตรหลานของท่าน <<<<<