โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 03 ธ.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 15856
         โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ระดับก่อนประถมศึกษา)

        เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 
     
                                                                                           การรับนักเรียน                                                                              
                                                             - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ
                                                             - รับนักเรียนชาย - หญิง
                                                             - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
                                                                            - ชั้นอนุบาล 1     อายุ  3  ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2560)
                                                                            - ชั้นอนุบาล 2     อายุ  4  ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559)
                                                                            - ชั้นอนุบาล 3     อายุ  5  ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558)

                                                                                            หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร

                                                              - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา   จำนวน  1  ชุด
                                                              - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน)   อย่างละ 1  ชุด
                                                              - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 
(บิดา,มารดา)   อย่างละ 1  ชุด
                                                              - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี   อย่างละ 1  ชุด
                                                              - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน  2  ใบ
                                                              - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน
                                                                 ระดับชั้นอนุบาล 1)
           
                                                              - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต 
                                                                การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด

  
*** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต ***

*** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) ***

 
 เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ระดับก่อนประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2560) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 63 เรียนผ่านโปรแกรม google classroom 1 ก.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 6 ก.ค. 63 หยุดเรียน วันเข้าพรรษา 7 ก.ค. 63 เริ่มเรียนพิเศษเย็น 10 ก.ค. 63 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 16 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู 28 ก.ค. 63 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 **** มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคาร SANCTA MARIA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 039-312569 ถ้าไม่มีการติดต่อใดๆ ทั้งสิ้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ **คำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 ที่มีรายชื่อติดสำรอง ผู้ปกครอง ไม่ต้องมามอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม โรงเรียนจะพิจารณาและติดต่อกลับไปในภายหลังค่ะ****ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสัมภาษณ์นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3