โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Best Practice

วันที่ 27 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 193
ซิสเตอร์ ดร. ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice) ระดับภาค ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยมีท่าน ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
ซิสเตอร์ ดร. ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice) ระดับภาค ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยมีท่าน ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
ซิสเตอร์ ดร. ลำยงค์ อุ้นวุ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice) ระดับภาค ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยมีท่าน ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ทั้งช่วยให้ เด็กๆ มีพัฒนาการและมีประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นในทุกด้าน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียน "ว่ายน้ำ" เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยถ่ายทอดทักษะ การว่ายน้ำผ่านการทำกิจกรรมในน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ หากเด็กได้ฝึกฝนการ เรียนว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ มีพื้นฐานความพร้อมก็สามารถว่ายน้ำเป็นได้ภายในระยะเวลาไม่นาน
เพื่อรองรับยุคข่าวสารไร้พรมแดน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย เด็กจะได้เรียนรู้กิจกรรมจากคอมพิวเตอร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ การพัฒนาด้านทักษะภาษา การพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และ การแก้ปัญหา ซึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีเนื้อหาที่สร้างความคิดทางบวกให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น การเรียนรู้รูปร่าง ลักษณะ สี รูปแบบตัวอักษร ตัวเลขรูปแบบต่างๆ และการอ่านคำง่ายๆ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ มีการเรียนรู้ที่จะจำแนกและสังเกตสิ่งต่างๆ ได้
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรั้วปฐมวัย มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการ ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย