โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ห้องคอม เพื่อการเรียนรู้

วันที่ 07 เม.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 2548

 

                                        เพื่อรองรับยุคข่าวสารไร้พรมแดน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย เด็กจะได้เรียนรู้กิจกรรมจากคอมพิวเตอร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ การพัฒนาด้านทักษะภาษา การพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และ
การแก้ปัญหา ซึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีเนื้อหาที่สร้างความคิดทางบวกให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น การเรียนรู้รูปร่าง
ลักษณะ สี รูปแบบตัวอักษร ตัวเลขรูปแบบต่างๆ และการอ่านคำง่ายๆ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ มีการเรี
ยนรู้ที่จะจำแนกและสังเกตสิ่งต่างๆ ได้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง