โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสตรีมารดาฯ

วันที่ 25 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 523
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานวันวิชาการ 70 ปีศรีหฤทัย ประจำปี 2560 ผลการแข่งขันของนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นที่ภาคภูมิใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ซึ่งมีทั้งหมด 27 รายการ*** ระดับปฐมวัยมีการแข่งขัน 5 รายการ ชนะเลิศ 4 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการ *** ** โรงเรียนขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการเข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมด้วยดีตลอดมา ** ขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกสอนที่ได้เสียสละเวลาในฝึกซ้อมนักเรียนได้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ** ขอบคุณนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนที่ได้ฝึกซ้อม พัฒนาตนเองได้ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และโรงเรียนคะ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ทั้งช่วยให้ เด็กๆ มีพัฒนาการและมีประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นในทุกด้าน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียน "ว่ายน้ำ" เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยถ่ายทอดทักษะ การว่ายน้ำผ่านการทำกิจกรรมในน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ หากเด็กได้ฝึกฝนการ เรียนว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ มีพื้นฐานความพร้อมก็สามารถว่ายน้ำเป็นได้ภายในระยะเวลาไม่นาน
เพื่อรองรับยุคข่าวสารไร้พรมแดน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย เด็กจะได้เรียนรู้กิจกรรมจากคอมพิวเตอร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ การพัฒนาด้านทักษะภาษา การพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และ การแก้ปัญหา ซึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีเนื้อหาที่สร้างความคิดทางบวกให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น การเรียนรู้รูปร่าง ลักษณะ สี รูปแบบตัวอักษร ตัวเลขรูปแบบต่างๆ และการอ่านคำง่ายๆ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ มีการเรียนรู้ที่จะจำแนกและสังเกตสิ่งต่างๆ ได้
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรั้วปฐมวัย มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการ ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย