โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

วันที่ 29 กันยายน 2560 พิธีบำเพ็ญกุศล

วันที่ 16 ต.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 374
คณะผู้บริหารและคณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นิมนต์คณะสงฆ์มาจากวัดป่าคลองกุ้ง จำนวน 9 รูป ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หอประชุมอาคาร Santa Maria สิ่งของเครื่องใช้ทั้งหมดที่ได้จากการทำบุญของผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ทั้ง สองวัน จะนำไปถวายให้วัดป่าคลองกุ้ง เพื่อนำไปแบ่งปันให้ผู้รอโอกาส มารับ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งทางวัดจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต *** สิ่งของที่ท่านนำมาทำบุญทั้งหมดโรงเรียนำมารวบรวมได้ เป็นข้าวสาร ถุงละ 5 กิโล จำนวน 130 ถุง สิ่งของเครื่องใช้ จำนวน 1,130 ถุง โรงเรียนได้นำไปถวายให้วัดเรียบร้อยแล้ว ****ขอขอบคุณผู้ปกครอง และผู้มีใจบุญทุกท่าน ที่ท่านได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้คะ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การว่ายน้ำนั้นมีประโยชน์อย่างล้นเหลือ ทั้งทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ทั้งช่วยให้ เด็กๆ มีพัฒนาการและมีประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นในทุกด้าน ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการเรียน "ว่ายน้ำ" เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยถ่ายทอดทักษะ การว่ายน้ำผ่านการทำกิจกรรมในน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆ หากเด็กได้ฝึกฝนการ เรียนว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ มีพื้นฐานความพร้อมก็สามารถว่ายน้ำเป็นได้ภายในระยะเวลาไม่นาน
เพื่อรองรับยุคข่าวสารไร้พรมแดน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย เด็กจะได้เรียนรู้กิจกรรมจากคอมพิวเตอร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ การพัฒนาด้านทักษะภาษา การพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และ การแก้ปัญหา ซึ่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีเนื้อหาที่สร้างความคิดทางบวกให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น การเรียนรู้รูปร่าง ลักษณะ สี รูปแบบตัวอักษร ตัวเลขรูปแบบต่างๆ และการอ่านคำง่ายๆ ซึ่งช่วยให้เด็กๆ มีการเรียนรู้ที่จะจำแนกและสังเกตสิ่งต่างๆ ได้
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรั้วปฐมวัย มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการ ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย