โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

เติม IQ และ EQ สร้างอนาคตที่สดใส

วันที่ 06 ก.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 358
การที่คุณพ่อคุณแม่มีความตั้งใจในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการเรียน การทำงาน และชีวิตส่วนตัว เรื่อง IQ, EQ,       การที่คุณพ่อคุณแม่มีความตั้งใจในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการเรียน การทำงาน และชีวิตส่วนตัว เรื่อง IQ, EQ, เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสนใจทำความเข้าใจ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
การเลี้ยงดูลูกเพื่อให้มี IQ ดี EQ เด่นนั้น คุณพ่อคุณแม่ทำได้ทุกวัน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม ขอแค่เวลาที่ให้กับลูก บวกกับความตั้งใจดีๆ รับรองลูกของท่านมี IQ และ EQ ดีแน่
 
IQ และ EQ ความฉลาดคูณสอง
IQ (Intelligence Quatieut) คือ ความสามารถทางสติปัญญาที่สามารถวัดออกมาได้เป็นตัวเลขจากการทดสอบทางจิตวิทยา IQ เป็นความสามารถในการรับรู้ การจำ การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ แล้วสรุปออกมาเป็นความหมาย
 
EQ (Emotional Quatieut) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจ ควบคุมอารมณ์และปรับจิตใจอารมณ์ของตัวเองให้สอดคล้องกับวัย มีการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม และมีความสุข 
 
คุณสมบัติดีๆ 3 ด้านของ EQ 
1. ด้านดี เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น   ได้แก่  การควบคุมอารมณ์ของตัวเอง  ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น    รู้จักยอมรับเมื่อทำผิด 
2. ด้านเก่ง เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ ความมุ่งมั่น ความพยายาม การปรับตัวต่อปัญหา และการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3. ด้านสุข เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดความสุข ได้แก่ ความพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับใจเมื่อผิดหวัง มองโลกในแง่ดี และมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
 
เสริมสร้างให้ลูกมี IQ และ EQ ที่ดี
1. การที่เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย 
2. การได้รับการสัมผัส โอบกอดด้วยความรัก เพื่อที่เด็กจะรับรู้ว่าตนเองเป็นคนที่มีค่า เป็นที่รัก มีความมั่นคงทางจิตใจ 
3. การได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม โดยการใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ มีกรอบกติกาว่าอะไรที่เด็กทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้ อะไรถูก อะไรผิด การรักลูกไม่ได้หมายความว่า ปล่อยให้เด็กทำทุกอย่างตามใจ โดยไม่มีขอบเขต 
4. การให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้ทำอะไรด้วยตัวเอง เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง 
5. การให้เด็กได้เล่น ได้ออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการขณะเล่น รวมทั้งการที่เด็กได้เล่นร่วมกับเด็กอื่นๆ จะทำให้เด็กได้ฝึกเรียนรู้ กติกาการเล่น การปรับตัวใช้ชีวิตกับผู้อื่น 
6.  สภาพแวดล้อมในบ้านที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงบรรยากาศในบ้านที่เป็นไปอย่างอบอุ่น 
ลงทุนสร้าง IQ, EQ ลูกตั้งแต่วันนี้ เพื่อดอกผลที่งดงามในตัวลูกกันเถิดค่ะ

ที่มา : 
http://motherandchild.in.th/content/view/1573/113/
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง