โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก

วันที่ 06 ก.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 391

โรคมือ เท้า ปาก


เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม เอนเทอโรไวรัส หลายชนิด ส่วนมากเกิดกับเด็กเล็ก แพร่ติดต่อในโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยง
เด็ก ศูนย์เด็กเล็ก พบได้ตลอดปี แต่พบมากช่วงฤดูฝนซึ่งมีอากาศเย็นและชื้น

อาการ
มีไข้   อ่อนเพลีย   มีจุดหรือผื่นแดงในปาก  ลิ้น  เหงือก  กระพุ้งแก้ม  มีอาการเจ็บ ต่อมาจะพองใสเและแตกเป็นแผลหลุมตื้นๆ 
พบที่นิ้วมือ เท้า หรือที่ก้น ไม่คัน และจะหายภายใน 7-10 วัน หากมีไข้สูง หอบ อาเจียน ซึม แขนขาอ่อนแรง รีบพาไปพบแพทย์

การติดต่อ
ติดต่อจากน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผล หรืออุจจาระผู้ป่วย ส่วนใหญ่เข้าสู่ร่างกายทางปากโดยติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้
ร่วมกัน เช่น ช้อน ชาม ของเล่น หรือติดจากการไอ จาม รดกัน 

ข้อควรปฏิบัติ
1. ล้างมือบ่อยๆ
2. ดูแลสถานที่อยู่ ของเล่น เครื่องใช้เด็กๆ ให้สะอาดเสมอ
3. ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

งดหรือหลีกเลี่ยง
1. การใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้ว น้ำ หลอดดูด
2. ไม่นำเด็กไปในที่ชุมชน อากาศไม่ถ่ายเท ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์
3. ไม่ไอจาม รดกัน

ที่มา : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข www.hed.go.th
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง