โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : อนุบาล 1/2 เรียนProject Approach เรื่อง "ตะลุยโลกอวกาศ"

วันที่ 19 ก.ค. 2562
นักเรียนอนุบาล 1/2 เรียน Project Approach เรื่อง "ตะลุยโลกอวกาศ" ได้ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของโลก พื้นผิวของโลก ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ลักษณะของดาว รู้จักมนุษย์อวกาศและยานอวกาศ****โรงเรียนขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ][ 3 ]