โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

เป้าหมาย

วันที่ 15 ส.ค. 2563

เป้าหมาย (Goals) ปีการศึกษา 2562

1.  คุณภาพของเด็ก
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สองคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาองค์กร จัดสรรครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอ
          
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  มีระบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3.  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพื่อเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่งมีความสุข
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา                                      ของเด็ก
          
4.  พัฒนาการการจัดการศึกษาคาทอลิกให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้ครูดำรงตนตามอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต
           
5.    พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีตามครรลองของพลเมือง มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
           
6.  ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างพอเพียง
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกระดับชั้น                                           อย่างมีประสิทธิภาพ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง