โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

เป้าหมาย

วันที่ 17 มิ.ย. 2562

เป้าหมาย   (Goals)

1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
2.  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
3.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องรัก เมตตา ซื่อสัตย์ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสังกัดคณะ                                 รักกางเขน แห่ง จันทบุรี
4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้เด็กมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
5.    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจักการศึกษาปฐมวัย     และสามารถนำมา                                   ประยุกต์เข้าในการจัดประสบการณ์
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   และสามารถจัด                                   ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย    และสรุปรายงาน                                    ผลพัฒนาการของเด็กแก่เด็ก
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
          ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
          ยุทธศาสตร์ที่ 8  ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง
          ยุทธศาสตร์ที่ 9  ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 10 ส่งเสริมให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
          ยุทธศาสตร์ที่ 11 ส่งเสริมให้ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
          ยุทธศาสตร์ที่ 12 ส่งเสริมให้ครูดำรงตนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 13 ส่งเสริมให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักนวัตกรรมทางการศึกษาตามแบบอย่าง   พระคุณเจ้า
                                 ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต
6.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจักการศึกษาปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด                                 ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิผล
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมให้ผู้บริหารให้คำแนะนำ    คำปรึกษาทางวิชาการ       และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม                                   ศักยภาพและเต็มเวลา
          ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมให้เด็ก  ผู้ปกครอง  และชุมชนพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
7.  แนวทางการจัดการศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
8.  สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา                                 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ     และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน                                  การศึกษาของสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก   ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
                                 การศึกษาของสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
9.  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา          ระหว่างสถานศึกษากับ                                   ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
10.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุด                                   เน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
11.  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดโครงการ         กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา                                 ปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน     และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่                                 สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดโครงการ กิจกรรม เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และอยู่ในสังคม                                   ได้อย่างมีความสุข