โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

เป้าหมาย

วันที่ 23 ก.พ. 2562

เป้าหมาย   (Goals)

1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
2.  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
3.  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องรัก เมตตา ซื่อสัตย์ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสังกัดคณะ                                 รักกางเขน แห่ง จันทบุรี
4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้เด็กมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
5.    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมให้ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจักการศึกษาปฐมวัย     และสามารถนำมา                                   ประยุกต์เข้าในการจัดประสบการณ์
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   และสามารถจัด                                   ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย    และสรุปรายงาน                                    ผลพัฒนาการของเด็กแก่เด็ก
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมให้ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
          ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมให้ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
          ยุทธศาสตร์ที่ 8  ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง
          ยุทธศาสตร์ที่ 9  ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 10