โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วันที่ 15 ส.ค. 2563

วิสัยทัศน์ (Vision) ระดับก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ระดับก่อนประถมศึกษา มุ่งพัฒนายกระดับการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล   

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

        

พันธกิจ (Mission) ระดับก่อนประถมศึกษา

          ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี มีพันธกิจที่จะต้องยึดถือ

เป็นกรอบในการดำเนินงานจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา คือ


พันธกิจที่ 1      จัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ตามเจตนารมณ์ด้านการจัดการศึกษาของคณะ

                         รักกางเขน แห่ง จันทบุรี  และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งความสุขของนักเรียน   ความพึงพอใจของ

                         ผู้ปกครอง และความถูกต้องตามระเบียบของราชการ   
                                                                                    
พันธกิจที่ 2     ดำเนินงานในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้พันธกิจทุกพันธกิจของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สำเร็จลุล่วง

                        ไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
                                                                                                                                                                 
พันธกิจที่ 3     ดำเนินงานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา   
                                 
พันธกิจที่ 4     อบรมสั่งสอนและเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อม  และมีความรู้ความสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

                        โดยตั้งอยู่บนความพอเพียงอันจะก่อให้เกิดปัญญาญาณ                                                                                                                                                     
พันธกิจที่ 5     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมวลประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ วัย    และพัฒนาการของ

                        ผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
                                                                                                                                                           
พันธกิจที่ 6     ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกสำนึกให้นักเรียนรักความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นกำเนิด     ตลอดจนมีสำนึกกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

                        พระคุณและแผ่นดินไทย