โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

วันที่ 15 ส.ค. 2563

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

เฟื่องฟ้า ดอกไม้ประจำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
(Paper Flower : Flower of Streemandapitak School)
 
           โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี        จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการศึกษากุลบุตร กุลธิดาในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมั่นคงและยาวนาน  มุ่งมั่นเจริญภารกิจด้านการสอนวิทยาการและการปลูกฝัง  คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างให้เยาวชนได้เกิดพัฒนาการมีความเจริญรุ่งเรืองมีคุณงามความดี  พร้อมที่จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  ยังประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์เปรียบได้ดั่งเฟื่องฟ้า ราชินีแห่งไม้ประดับ     ซึ่งหากได้หยั่งรากลึกลงในผืนแผ่นดินแล้วก็เจริญงอกงาม  อย่างมั่นคง อดทนต่อทุกภาวะแวดล้อม     แม้บางครั้งดินและน้ำจะไม่เอื้ออำนวย    เฟื่องฟ้าก็ยังเจริญเติบโตผลิตดอกบานสะพรั่งสร้างความสดใสสวยงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นอยู่ตลอดเวลา 
 
          ลำต้นเฟื่องฟ้ามีหนามแหลมคม  แข็งแรงแต่ยินยอมให้ดัดแต่งเป็นรูปทรงสวยงามได้ตามปรารถนา        เปรียบได้ดังนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้างด้านสติปัญญาและการปลูกฝังธรรมะ   อัตลักษณ์แห่งคาทอลิกให้เป็นผู้มีภูมิครบทุกด้านสำหรับคอยปกป้องคุ้มกันตนเองจากปัจจัยเลวร้ายทั้งหลาย      ทั้งจากสังคมภายนอกและความหลงผิดภายในจิตใจของตน  นักเรียนทุกคนแม้จะแข็งแรงทั้งด้านความรู้แห่งวิชาการ  และความงามแห่งคุณธรรม แต่ก็ยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน      พร้อมรับการเสริมปัญญาและการเติมเต็มธรรมะจากผู้อื่นเพื่อปรับแต่งวิถีการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอ    และไม่ว่านักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จะมาจากหลากหลายครอบครัวแตกต่างกันในสภาพท้องถิ่น      แต่เมื่อเข้ามาสู่สังคมสตรีมารดาพิทักษ์ผ่านการหล่อหลอมจากโรงเรียนแล้ว ทุกคนจะเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดีดุจเดียวกันดั่งเช่นดอกของเฟื่องฟ้าซึ่งจะมีสีขาวบริสุทธิ์เสมอแม้ว่ากลีบดอกจะมีสีที่แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์
 
          ด้วยแจ้งในธรรมชาติของเฟื่องฟ้า   โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์   จังหวัดจันทบุรี        จึงได้รับเอาเฟื่องฟ้ามาเป็นต้นไม้และดอกไม้ประจำ โรงเรียน เพื่อมุ่งเตือนให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนได้เห็นถึงนัยยะแห่งความแข็งแรง อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน    รวมทั้งความมุ่งมั่นที่ดีจะสร้างความงดงามให้แก่ผู้พบเห็น   ซึ่งจะเป็นเฉกเช่นโรงเรียนและบรรดานักเรียนของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์       ที่จะมีแต่ความแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  มีความขยันหมั่นเพียร  อดทน  ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีกิริยามารยาทงดงามและมีความมุ่งมั่นที่จะออกไปเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ