โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ตราสัญลักษณ์ สี

วันที่ 15 ส.ค. 2563

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
                                       ส.ม. : อักษรย่อของชื่อโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
                คบเพลิง : เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ของนักเรียนที่ต้องแพร่กระจาย
    ลายไทย : คือคุณค่าของความเป็นไทย รักชาติ นิยมไทย มีวัฒนธรรมและมารยาทไทย 
สีประจำโรงเรียน


ความหมายของสีประจำโรงเรียน
 
สีฟ้า : ความสว่างและความมีสง่าราศี
     สีขาว : ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ สุจริต