โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์

วันที่ 12 พ.ย. 2562

ปรัชญา/เอกลักษณ์
 

คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอัตลักษณ์/คำขวัญ


วินัยดี  ศึกษาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม
คติพจน์


รัก  เมตตา  ซื่อสัตย์