โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 15 ส.ค. 2563

ประวัติโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

                            การจัดตั้งแผนกปฐมวัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
 
             ด้วยตระหนักถึงความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนของจังหวัดจันทบุรีที่ต้องการสถานศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพและจากการสอบถามความต้องการทั้งของบรรดาผู้ปกครองและชุมชน        ปรากฏว่าความต้องการที่จะให้โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ขวบ         เพื่อเข้าเรียนในระดับปฐมวัยนั้นเด่นชัด     แต่ด้วยปรัชญาการจัดการศึกษาของคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี                 ที่ยึดถือในเรื่องของคุณภาพและความประณีตในการให้บริการการศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จึงยังมิได้ ดำเนินการตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในทันทีทันใด ได้มีการนำเสนอในเรื่องการเปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยเข้าสู่ที่ประชุมทั้งระดับฝ่ายการศึกษาของคณะรักกางเขนฯและนำเสนอในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ซึ่งได้มีมติให้โรงเรียนดำเนินการศึกษาข้อมูลและจัดการด้านการเตรียมการให้เกิดความพร้อมเสียก่อน 
           ต่อมาในปีพุทธศักราช  2552    คณะกรรมการการศึกษาเอกชน        กระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์   ยกเลิกการรับนักเรียนชั้นเตรียมประถมศึกษาที่ โรงเรียนเปิดให้บริการอยู่กอปรกับโรงเรียนมีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย นางสาวอุบล ผังรักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการในขณะนั้นจึงจัดทำโครงการและเสนอไปยังฝ่ายการศึกษา     คณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี   เพื่อขออนุมัติจากราชการในการเปิดการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรี   หลังจากได้รับอนุมัติ จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2553 โดยมีนางสาวลำยงค์    อุ้นวุ้น   ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในฐานะผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของแผนกปฐมวัย