โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 28 พ.ค. 2563

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2562
 

                                                 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

        

18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 63         เรียนผ่านโปรแกรม google classroom            
                 
                 1 ก.ค. 63        
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
                 6 ก.ค. 63         หยุดเรียน วันเข้าพรรษา
                 7 ก.ค. 63          เริ่มเรียนพิเศษเย็น
                 10 ก.ค. 63        พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563
                 16 ก.ค. 63         กิจกรรมไหว้ครู
                28 ก.ค. 63          หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ     

                พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว