โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่ 15 ส.ค. 2563

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา  2562
 

                                                 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

        

18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 63         เรียนผ่านโปรแกรม google classroom            
                 
                 1 ก.ค. 63        
 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
              6-7 ก.ค. 63         หยุดเรียน วันเข้าพรรษา
                 8 ก.ค. 63          เริ่มเรียนพิเศษเย็น               
                 16 ก.ค. 63         กิจกรรมไหว้ครู
          27- 28 ก.ค. 63          หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ     

        พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว