โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)
พันโท สุธี สุขสากล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ...