โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)
คณะกรรมการสภานักเรียนจัดพิธีน้อมจิตวันทาบูชาครู เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ...
ข่าวการศึกษา